Чернівецька громада
Вінницька область, Могилів-Подільський район

Про  бюджет Чернівецької селищної територіальної громади на 2021 рік

 Проект

Картинки по запросу герб украины для документов | Gold duvet, Coat of arms,  Symbols

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МОГИЛІВ_ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № ___

 

__  грудня  2020  року                                                           __ сесії селищної ради __скликання

Про  бюджет Чернівецької

селищної територіальної

громади на 2021 рік  

 

02570000000

(код бюджету)

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статтей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії селищної  ради з питань планування,  бюджету, фінансів та затверджені селищні програми в частині фінансування, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити  на 2021 рік:

- доходи бюджету селищної територіальної громади  у сумі 120 402 827,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету  119 035 827,00  гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету -  1 367 000,00 гривень, з них бюджет розвитку у сумі 50 000,00 гривень, згідно із додатком 1до цього  рішення;

-  видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 120 402 827,0  гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду селищного бюджету 118 618 944,00  гривень та видатків спеціального фонду селищного бюджету 1 783 883,00 гривень, з них бюджет розвитку у сумі 466 883,00 гривень  за головними розпорядниками коштів згідно із додатком 3 до рішення;

- профіцит загального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 466 883,00 гривень, напрямком використання якого визначити передача коштів із загального фонду селищного бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно із додатком 2 до рішення;

- дефіцит спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 466 883,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно із додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету селищної територіальної громади у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,008 відсотка  видатків загального фонду селищного бюджету, визначеним цим пунктом;

- резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у сумі 300 000,00 гривень, що становить 0,25 відсотка загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік  міжбюджетні трансферти згідно із додатком 4 до цього рішення:

 

●  Базова дотація                                                                                         - 14 173 100,00 гривень.

● Освітня субвенція                                                                                    -  49 456 100,00 гривень.

● Субвенція   місцевого бюджету на здійснення переданих видатків

 у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції                           - 1 555 074,00 гривень.

 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету                          - 149 522,00 гривень.

● Інша субвенція до районного бюджету з Бабчинецької сільської територіальної громади          - 275 671,00 гривень, з них:

 

- на виконання програми підтримки діяльності комунальної   установи "Чернівецький районний трудовий архів"

78 300,00

- на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

197 371,00

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію обєктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфранструктури за обєктами згідно ії додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити  розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 041 939,00 гривень  згідно із додатком 6 до цього рішення .

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101  Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік  у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що у 2021 році кошти, отримані  до спеціального фонду селищного бюджету згідно з статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів

 визначених частиною 1 статті 89 Бюджетного кодексу України.

 

10. Визначити  на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними  видатками  селищного бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

 - забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

11. Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України щодо передачі коштів у вигляді міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, а саме передача коштів до обласного  бюджету, інших місцевих бюджетів здійснюється шляхом підписання Угод між відповідними радами на виконання заходів окремих програм, які в обов’язковому порядку узгоджуються з структурними підрозділами селищної територіальної громади за галузевим профілем та фінансовим відділом.

      12. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках»  надати право фінансовому відділу за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів в межах поточного бюджетного року розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів селищного бюджету на депозитних рахунках державних комерційних банків.

13. Дозволити фінансовому відділу отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищенних видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43,73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:        

  - затвердити паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинностів цим рішенням;

- до закінчення першого кварталу 2021 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до структури селищної територіальної громади, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

- на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої             потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів ;

- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

-  здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікація інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

14. Розпорядникам коштів селищного бюджету

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

- укладання договорів за кожним видом енергоносіїв розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів у межах затверджених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів лімітів їх споживання та проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті  електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії та послуги зв’язку.

- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ;

15. Установити, що розпорядники коштів селищного бюджету мають право брати зобов’язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2021 рік.

16. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право фінансовому відділу за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування , бюджету, фінансів з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період:

- зарахування, розподіл і перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до селищного бюджету;

- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів селищного бюджету.

17. Установити, що в 2020 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна, що є спільною комунальною власністю спрямовується:

- 100% - до спеціального фонду селищного  бюджету (балансоутримувачу).

18. Селищній раді видатки на виконання заходів окремих програм, що реалізуються шляхом спрямування субвенції з селищного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів та інших селищних програм проводити за рахунок залишку коштів на 01.01.2021 року,  додаткових доходів до селищного бюджету та  з урахуванням норм статті 85 Бюджетного кодексу України.

19. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити  оприлюднення цього рішення на сайті Чернівецької селищної ради  та в засобах масової інформації відповідно до закону.

20. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів  (_____________).

Голова селищної ради                                                                                Олена Бень

Додаток 1            Додаток 2            Додаток 3             Додаток 4            Додаток 5              Додаток 6

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь